REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ KS DELFIN GDYNIA

REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ

KS DELFIN GDYNIA

 

 

Warunkiem uczestnictwa w treningach jest:

                    I.            Spełnienie warunków fizycznych

                   II.            Spełnienie warunków formalnych

                 III.            Bieżące opłacanie składek

               IV.            Systematyczne podnoszenie swoich umiejętności

                V.            Godne reprezentowanie Klubu

 

I. Spełnienie warunków fizycznych

1.      Przejście wstępnej kwalifikacji sprawnościowej z umiejętności pływania.

Komentarze:

a)     Poziom umiejętności  w poszczególnych grupach treningowych ustalają trenerzy tych grup w porozumieniu z kierownikiem sekcji pływackiej.

 

II. Spełnienie warunków formalnych

1.      Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz ze Statutem Klubu Sportowego Delfin Gdynia umieszczonym m.in. na stronie internetowej www.delfin.gdynia.pl

2.      Wypełnienie Deklaracji Członkowskiej a w szczególności zgody prawnych opiekunów dla osób niepełnoletnich.

3.      Wypełnienie tzw. ”sztywnej karty” zawodnika.

4.      Wypełnienie karty ewidencyjnej zawodnika, potrzebnej do wyrobienia licencji przez Polski Związek Pływacki.

5.      Posiadanie aktualnych sportowych badań lekarskich.

 

III. Systematyczne opłacanie składek członkowskich w KS Delfin Gdynia

1.      Wysokość miesięcznych składek ustalana jest przez Zarząd Klubu.

2.      Wpłaty składek odbywają się na konto: Sekcja Pływacka Klubu Sportowego Delfin Gdynia, ul.Wschodnia 1b/15a, 81-575 Gdynia, nr rachunku bankowego: Nordea Bank Polska S.A. 41 1440 1026 0000 0000 1080 2369

3.      Opłacanie składek należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.

4.      Nie opłacenie 2 kolejnych składek klubowych lub systematyczne nieterminowe wpłaty mogą być podstawą do skreślenia z listy członków sekcji sportowej.

5.      Na wniosek trenera Zarząd może całkowicie lub częściowo zwolnić z opłacania składek zawodnika który potwierdził swój wysoki poziom sportowy.

O prawo do  zniżki mogą ubiegać się  zawodnicy, którzy zakwalifikują się do finałów Mistrzostw Polski swojej kategorii wiekowej: Finał B – 50% zniżki, Finał A – 100% zniżki.

Prawo do 50% zniżki mogą również uzyskać medaliści Korespondencyjnych Mistrzostw Polski Dzieci 10-11 letnich.

Komentarze:

a)      Nieobecności na treningach nie zwalniają z opłacania składek bez względu na ich powód.

b)      Zawodnik ubiegający się o zniżkę każdorazowo potwierdza  swój poziom sportowy reprezentując barwy Klubu Sportowego Delfin Gdynia podczas Zimowych oraz Letnich Mistrzostw Polski w danej kategorii wiekowej.

c)      Zniżka przyznawana jest na okres do następnych Mistrzostw Polski danej kategorii wiekowej.  Aby uzyskać prawo do zniżki w kolejnym semestrze należy powtórzyć procedurę jej uzyskania.    

 

IV.  Systematyczne podnoszenie swoich umiejętności

1.      Potwierdzenie aktualnej klasy sportowej ,odpowiadającej danej kategorii wiekowej.

2.      Regularne uczęszczanie na treningi, według harmonogramu dla poszczególnych grup.

3.      Usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności.

4.      Realizowanie zadań treningowych ustalonych przez trenera.

5.      Współpraca zawodnika z trenerem w celu uzyskania jak najlepszych wyników sportowych.

6.      Systematyczny udział w zawodach.

7.      Aktywny udział w obozach sportowych.

Komentarz:

a)      Koszty udziału w obozach a także koszty wyjazdów na zawody i opłaty startowe ponosi zawodnik

b)      Brak aktywności sportowej, a w szczególności nie potwierdzenie klasy sportowej dla swojej kategorii wiekowej oraz brak uczestnictwa w zawodach,  może być podstawą do utraty praw członka sekcji.

c)      Osobom zwolnionym z opłat, które nie zastosują się do wymienionych zasad systematycznego podnoszenia swoich umiejętności, decyzją Zarządu Klubu może zostać odebrane prawo do zniżki.

 

V.  Godne reprezentowanie Klubu

1.      Schludny wygląd i zachowanie zgodne z normami społecznymi.

2.      Respektowanie zaleceń władz Klubu a w szczególności poleceń trenera.

3.      Eksponowanie barw klubowych szczególnie poprzez starty w klubowym czepku i noszenie stroju klubowego w trakcie imprez i uroczystości sportowych.

4.      Dbanie o mienie Klubu, sprzęt sportowy oraz miejsce odbywania treningów.

5.      Systematyczne wypełnianie obowiązków szkolnych (dotyczy uczniów i studentów).

Komentarz:

a)      Członkami Klubu nie mogą być osoby, które nie akceptują powyższego regulaminu, statutowych celów Klubu, działają na szkodę Klubu lub nie respektują zarządzeń władz Klubu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA

I. Ogólne warunki uczestnictwa:

1. Niniejszy Regulamin reguluje obowiązki uczestników obozów organizowanych przez Klub Sportowy DELFIN Gdynia, a także konsekwencje wynikające z niedochowania tychże obowiązków.

2. Warunkiem uczestnictwa w obozach jest zaakceptowanie przez uczestnika oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów Regulaminu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia danego obozu.

3. Organizatorem lub pośrednikiem w organizacji wszystkich obozów letnich i zimowych jest Klub Sportowy DELFIN Gdynia.

4. Uczestnikami w/w obozów mogą być osoby zrzeszone w Klubie. Warunkiem członkostwa w Klubie jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz wpłacenie składki członkowskiej, a dla osób niepełnoletnich ponadto zgoda prawnych opiekunów.

5. Uczestnikiem obozu staje się osoba, która została zarejestrowana jako uczestnik obozu i wpłaciła zaliczkę.

6. Organizator może dokonać zmian w ofercie w przypadku zaistnienia niezależnych od Organizatora okoliczności, uniemożliwiających jej realizację.

7. Organizator może odwołać obóz w wypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 80% zaplanowanej liczby uczestników. Odwołanie obozu może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem.

8. Wpłata zaliczki równoznaczna jest z akceptacją Regulaminu obozu.

9. Każdy uczestnik obozu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na polisie i są dostępne w siedzibie Klubu.

10. Rodzice lub opiekunowie prawni, zgłaszając dziecko na obóz, oświadczają, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportów (przewidzianych programem danego obozu).

 

II. Prawa i obowiązki uczestników obozów:

1. Uczestnicy są zobowiązani do:

a) ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń kierownika danego obozu, a także Regulaminów miejsc, w których odbywają się obozy,

b) stałego udziału we wszystkich programach, zajęciach oraz wykonywanie poleceń instruktorów i opiekunów,

c) poszanowania innych uczestników obozu, ich mienia własnego, dbania o wyposażenie i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego użytkowania,

d) stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,

e) informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń,

f) uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez instruktora lub opiekuna),

g) przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć i posiłków, pory wstawania i ciszy nocnej,

h) przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek na terenie ośrodka, w którym odbywa się dany obóz,

i) niezwłocznego zgłaszania kierownikowi obozu lub opiekunowi wszelkich usterek czy uszkodzeń.

 

2. Uczestnicy mają prawo do:

a) uczestniczenia we wszystkich organizowanych na terenie obozu zajęciach,

b) korzystania pod nadzorem kadry ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora lub wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekuna lub instruktora,

c) zgłaszania kadrze obozu uwag o programie oraz organizacji zajęć,

d) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka, w którym obóz się odbywa,

e) poszanowania swoich poglądów i przekonań,

f) kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach.

 

III. Uczestnikom zabrania się:

a) posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających – pod rygorem usunięcia z obozu na koszt rodziców,

b) samowolnego oddalania się podczas zajęć oraz opuszczania terenu obozu bez zgody opiekuna,

c) używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych,

d) samowolnej kąpieli, wchodzenia na pomosty, korzystania ze sprzętu wodnego i innego bez zgody i nadzoru opiekuna lub instruktora.

 

IV. Nagrody i kary:

1. Za wzorowe zachowanie, pomoc i udział w organizacji obozowego życia są przewidywane następujące nagrody:

a) pochwała opiekuna/instruktora,

b) pochwała kierownika obozu na forum uczestników obozu,

c) dyplomy, nagrody rzeczowe.

2. Za nieprzestrzeganie Regulaminu obozu przewiduje się następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana udzielona przez opiekuna,

c) prace porządkowe na rzecz obozu,

d) nagana udzielona przez kierownika obozu z powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów,

e) dyscyplinarne usunięcie z obozu. Bezwzględnie dotyczy punktu IIIa Regulaminu.

Uwaga: W razie konieczności dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z obozu, rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do odebrania go z obozu w ciągu 24 godzin na własny koszt i we własnym zakresie lub zostaną obciążeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez Organizatora. W takim wypadku Organizator nie zwraca niewykorzystanych kosztów uczestnictwa w obozie.

 

V. Warunki rezygnacji:

1. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia (za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora) lub jest równoznaczna z nieuiszczeniem pełnej opłaty za uczestnictwo w danym obozie do dnia wyznaczonego przez Organizatora.

2. W wypadku rezygnacji potrąca się całość wpłaconej kwoty.

3. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w wypadku rezygnacji, gdy rezygnujący uczestnik lub Organizator znajdzie na to miejsce innego uczestnika.

4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada.

5. Dopuszcza się częściowy zwrot kosztów w szczególnych wypadkach losowych.

 

VI. Postanowienia końcowe:

1. Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiada finansowo i prawnie on sam lub jego rodzice bądź prawni opiekunowie.

2. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie obozu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w miejscu zakwaterowania.

3. W wypadku stwierdzenia przez uczestnika obozu lub jego prawnego opiekuna nieprawidłowości w organizacji imprezy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika obozu lub biura Klubu Sportowego DELFIN Gdynia, w celu umożliwienia usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania imprezy.

4. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończeniu obozu.

5. Wszystkie sprawy, których nie reguluje niniejszy Regulamin, a zaistnieją nieopisane sytuacje, należą do interpretacji Organizatora.

klub pływacki Gdynia

Klub Sportowy DELFIN Gdynia

ul. Wschodnia 1b/15a

81-575 Gdynia

Numery kont

SZKOŁA PŁYWANIA i OBOZY

Bank PKO B.P.

18 1440 1026 0000 0000 0655 1467

SEKCJA PŁYWANIA SPORTOWEGO

Nordea Bank Polska S.A.

41 1440 1026 0000 0000 1080 2369

SEKCJA PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO

Nordea Bank Polska S.A.

29 1440 1026 0000 0000 1748 4818